Producten uit je webshop verkopen via beslist.nl

Michiel UmmelsSocial media blog

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Bezoekers gaan naar Beslist.nl om specificaties te vergelijken maar meestal om te kijken waar ze een product het goedkoopst kunnen kopen en/of het snelst in huis hebben. Ze hebben dus een hoge koopintentie, waarmee het bezoek relatief interessant is en zich positief onderscheid van informatiezoekers. Tel daarbij op dat er meer dan 500.000 bezoekers per dag zijn en 4 miljoen unieke bezoekers per maand en je hebt een fantastische samenwerking.

Wat is beslist.nl precies?

De website vergelijkt producten van ruim tienduizend aaneengesloten webshops. Bezoekers kunnen zien wat het online aanbod is en welke webshop voor hen de beste keuze is. Online shoppers zoeken een product, vergelijken de prijzen, levertijden en reviews van verschillende webshops en plaatsen een bestelling in de webshop van hun keuze. Vroeger had Beslist.nl een ‘cost per click’ model, waarbij de je voor iedere bezoeker betaalt die vanaf Beslist naar jouw shop gaat. Tegenwoordig ligt de focus op een ‘cost per sale’ model waarbij webshops Beslist.nl een deel van de opbrengst per bestelling afdragen. Dit model heeft het ‘winkelwagen account’. Producten van een aantal webshops kunnen daardoor direct worden besteld bij beslist.nl. Daarmee krijgen ze een gelijksoortig verdienmodel als bol.com. Het voordeel van dit account is dat het werkt op basis van ‘no cure no pay’, je betaalt alleen per sale. Het nadeel is dat de klanten op het platform van Beslist.nl blijven en niet meer op uw eigen webshop terecht komen.

Voordelen van beslist.nl

– Nieuwe klanten omdat zij de marketing regelen

– Mogelijkheid om zelf te adverteren voor meer zichtbaarheid

– Maximaal verkoopvolume

– Toename van omzet

– Snelle uitbetaling

– Positionering beïnvloeden door biedingen

– Overzichtelijke statistieken

​- Beslist.nl is onafhankelijk

Kosten voor verkopen

Je betaalt een commissie over de verkochte producten startend van 3 procent en oplopend tot 15 procent. Dit is afhankelijk van de categorie van het product. Er zijn geen inschrijfkosten en geen maandelijkse of jaarlijkse bijdrage.

Checklist: Kan ik verkopen via beslist.nl

Je moet een goed bereikbare klantenservice hebben

Je moet een webshop hebben die minstens 1 jaar bestaat en heeft geen negatief imago heeft

Je moet voldoende en/of unieke producten hebben en je productinformatie is compleet en up to date

Je moet Algemene Voorwaarden hebben geformuleerd

Je webshop moet voldoen aan de wet

Bonus: Adverteren via beslist.nl

Adverteer gericht in de specifieke productcategorieën of verschijn met je banner op heel beslist.nl. Bereik de doelgroep met hoge aankoopintentie. Of je nu op zoek bent naar naamsbekendheid of als u meer bezoek naar uw site wilt halen, het kan allemaal. Beslist.nl beschikt ook over zeer waardevolle data voor de inzet van audience extension.

Heb je voor elk punt van je webshop een ‘Ja’ ingevuld? Dan kun je starten met verkopen via beslist.nl
Wil je verkopen via beslist.nl maar niet alles rondom de aanmelding en koppeling van je webshop regelen? Wij nemen het voor je uit handen. Neem even contact met ons op.